POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ I ZARZĄDU GŁOWNEGO LOK

Tradycyjnie w grudniu odbyło się plenarne posiedzenie Rady Krajowej LOK. Przybyli na nie członkowie RK Zarządu Głównego, prezesi Zarządów Wojewódzkich i Regionalnych, dyrektorzy Biur Oddziałów Gospodarczych oraz Biur Zarządów Wojewódzkich i Regionalnych, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy merytoryczni Biura Zarządu Głównego LOK.


Obrady zaplanowano  na 2 dni, tj. 15-16 grudnia 2023 r., a odbyły się one tym razem w siedzibie Dolnośląsko-Opolskiej Organizacji Regionalnej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 28.

Zgodnie z planem o godz. 16 obrady otworzył Prezes Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha, który przywitał członków Rady Krajowej i zaproszonych gości. Na wstępie Prezes LOK poinformował zebranych, że w przyszłym roku przypada 80. rocznica powstania naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji będzie wybity pamiątkowy medal upamiętniający tę rocznicę, a następnie zaprezentował książkę, w której zawarta jest historia LOK w pigułce. Początki Ligi Obrony Kraju zaczęły się na Ziemi Siedleckiej w 1944 r., gdzie przed 80 laty spontanicznie tworzyły się podwaliny naszego Stowarzyszenia.

    Dokonując oceny wyników pracy całej Ligi Obrony Kraju w 2023 r. Prezes LOK  powiedział, że plany i  zadania przyjęte do realizacji w mijającym  roku na wszystkich szczeblach organizacyjnych zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej zostały wykonane w stopniu dobrym i bardzo dobrym. Po przeprowadzeniu w 2022 r. zgodnie z uchwałą nr 6/2021 Rady Krajowej dotyczącej reorganizacji w LOK obecnie nasze Stowarzyszenie składa się z siedmiu organizacji regionalnych i dwóch organizacji wojewódzkich.

    Następnie prowadzenie obrad przejął sekretarz Zarządu Głównego LOK Janusz Chwiejczak. Po stwierdzeniu kworum jednogłośnie przyjęto porządek obrad, powołano Zbysława Gontarza na funkcję protokołującego obrady  oraz Komisję Uchwał i Wniosków, w której skład weszli: Adam Krampichowski, Zdzisław Chmielarz i Roman Maciejasz.

    Jednym z punktów obrad Rady Krajowej były sprawy inwestycyjno-majątkowe w LOK. Jak podkreśla Prezes Salamucha o sprawności każdej organizacji decyduje m.in. baza, tj. gospodarka nieruchomościami i działalność remontowa. Temat ten bardzo szczegółowo przedstawił  Marcin Gendek, kierownik Działu Inwestycyjno-Majątkowego BZG LOK. W swoim wystąpieniu  skoncentrował się na gospodarce nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi. Wystąpienie poparte załącznikiem audiowizualnym zawierało szczegółową charakterystykę wybranych inwestycji. Te działania koncentrowały się na modernizacji i rozbudowie obiektów, dostosowaniu do przepisów prawnych i  standardów technicznych, budowie nowych obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności  gospodarczej czy statutowej, utrzymaniu obiektów już istniejących w odpowiednim stanie techniczno-funkcjonalnym. Wszystkie te działania są prowadzone zgodnie z uchwałami Rady Krajowej i Zarządu Głównego LOK. W 2023 r. łączne wydatki budowlano-remontowe planowo wyniosą 16 mln 34 tys. zł.  

    Istotną część obrad Rady Krajowej stanowiły kwestie finansowe – omówienie wyniku finansowego za 10 miesięcy 2023 r. i założenia budżetu na rok 2024. Sprawy finansowe przedstawił dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego Biura ZG LOK Piotr Zielaskowski. Na 2024 r. przyjęto wzrost poziomu kosztów ze względu na rosnące ceny materiałów i energii oraz wzrost płacy minimalnej, a także podatków. Ogółem przychody z działalności gospodarczej i statutowej zaplanowano na 73 mln 924 tys. zł, a koszty uzyskania przychodów na 73 mln 392 tys. zł.  Ostatecznie wynik finansowy został zaplanowany na 532 tys. zł. W sprawie planowanego budżetu głos zabrał przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej LOK Julian Lemiech, który poinformował zebranych, że GKR po analizie i ocenie planu budżetu na 2024 r. rekomenduje Zarządowi Głównemu i Radzie Krajowej budżet na rok 2024 do zatwierdzenia i realizacji.

        Rada Krajowa po zapoznaniu się z uchwałą GKR i rekomendowanym przez Zarząd Główny LOK projektem budżetu  na 2024 r. postanowiła zatwierdzić proponowany plan budżetowy na przyszły rok. W trakcie  grudniowych obrad Rada Krajowa podjęła wiele innych istotnych uchwał. Oto niektóre z nich: w sprawie planu zamierzeń działalności programowej RK na rok 2024, limitu odznaczeń organizacyjnych dla organizacji wojewódzkich i regionalnych LOK, w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej w 2024 r., nadania godności Członka Honorowego LOK 22 działaczom, ustanowienia medalu okolicznościowego z okazji jubileuszu 80-lecia Ligi Obrony Kraju, nadania sztandaru Organizacji Rejonowej Ligi Obrony Kraju  w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie uchwały zostały przez Radę Krajową podjęte jednomyślnie.

      Na zakończenie obrad  Prezes Jerzy Salamucha podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo i konstruktywne głosy w dyskusji. Stwierdził, że każde posiedzenie Rady Krajowej LOK jest ważnym wydarzeniem pozytywnie wpływającym na całokształt pracy Ligi Obrony Kraju. Wszystkim uczestnikom posiedzenia życzył dobrego i pomyślnego Nowego 2024 Roku.

 Tekst –  Zbysław Gontarz